Kotlíkové dotace 2022 – Základní informace

Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Zdroj tepla

Maximální dotace

Kotel na biomasu (pelety) s automatickým přikládáním

95 %, max. 130 000,- Kč

Kotel na biomasu (kusové dřevo) s ručním přikládáním

95 %, max. 130 000,- Kč

Tepelné čerpadlo

95 %, max. 180 000,- Kč

Kondenzační kotel na zemní plyn

95 %, max. 100 000,- Kč

Podpora plynových kotlů objednaných po 30. 4. 2022 závisí na rozhodnutí Evropské komise, resp. na dalším vývoji geopolitické situace.

Pokud tedy plánujete požádat si o kotlíkovou dotaci na nový kondenzační kotel na zemní plyn a výměnu jste ještě neprovedli, zajistěte si prosím závaznou objednávku nového plynového kotle do 30. 4. 2022.

Žadatelům, kteří výměnu starého kotle na pevná paliva za kondenzační kotel na zemní plyn ještě neprovedli a nedoloží s žádostí závaznou objednávku vystavenou do 30. 4. 2022, nelze poskytnutí dotace zaručit.

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

 

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy?

Nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mají domácnosti splňující jeden z níže uvedených předpokladů:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
  • Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
  • Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
  • Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:
    • Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
    • Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
    • Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

 

Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy se předpokládá na jaře 2022.

Žádost o dotaci bude podávána výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana s následným povinným doručením listinné verze žádosti a příloh na Krajský úřad Jihočeského kraje. Pro podání žádosti bude k dispozici podrobný návod.

 

Informační zdroje:

Informační linka: 386 720 323

Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz

Webové stránky: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz