Aktuality - Stránky Kotlíkové dotace - Jihočeský kraj

Kotlíkové dotace

Titulní pruh Kotlíkové dotace
Aktuality | « Zpět

Aktuality

Informace ke 3. výzvě kotlíkových dotací

7. 1. 2019 vyhlášena v rámci OP Životní prostředí 3. výzva pro kraje pro překládání projektů k získání finančních prostředků na 3. kolo kotlíkových dotací.


Jihočeský kraj má znovu možnost získat více než 300 mil. Kč na výměnu zastaralých kotlů. 

 

Předpokládané zveřejnění podmínek pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: SRPEN/ZÁŘÍ 2019 na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.


Předpokládané zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2019 prostřednictvím webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

Podmínky pro podání žádosti z velké míry obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení podpory veškerých kotlů spalujících uhlí. (včetně kotlů kombinovaných uhlí/biomasa).

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.

 

Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:

  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
  • 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

       
Seznam podporovatelných zdrojů tepla pro 3. kolo je zveřejněn na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.


Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. 

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí
zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov,Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko, Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na bonus ve výši 7 500,- Kč.

 

Uznatelnost výdajů:

Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.

 

Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami.

 

Povinné přílohy (k dispozici budou zveřejněny vzory):

  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva * (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje) u zdrojů nahrazených po 31. 12. 2016. U zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 lze doložit jiný doklad prokazující emisní třídu kotle (např. fotografie štítku kotle, návod k obsluze, záruční list atp.) případně u kotlů kde třída nebyla stanovena (neznámý původ – samovýroba) lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá, avšak opět lze tento doklad doložit pouze pokud došlo k výměně starého zdroje vytápění za nový již před rokem 2017, tj. do 31. 12. 2016.
  • Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
  • Písemný souhlas vlastníka či spoluvlastníka pozemku (je-li relevantní).

Společně s výměnou zdroje tepla není nutné realizovat mikroenergetické opatření.

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit se závěrečným vyúčtováním.

* Často kladený dotaz na doporučený seznam revizních techniků kotlů na pevná paliva: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHČ  ;Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, povinnost zapsání do seznamu nestanovuje. Seznam vedený pod garancí Hospodářské komory a spravovaný Asociací podniků topenářské techniky je pouze informativní a slouží především jako služba veřejnosti, která si může v seznamu vyhledat kontakt na odborně způsobilou osobu případně zkontrolovat, zda odborně způsobilá osoba, která provádí kontrolu technického stavu a provozu zdroje, má k této činnosti oprávnění, které při kontrole předkládá.

 


14. 1. 2019

V prosinci 2018 bylo příjemcům proplaceno 238 žádostí z programu kotlíkové dotace II. v objemu 25 mil. Kč. 


 

 17. 12. 2018

 V listopadu 2018 bylo příjemcům proplaceno 415 žádostí z programu kotlíkové dotace II. v objemu 43,7 mil. Kč.


 

 

5. 11. 2018

 V říjnu 2018 bylo příjemcům proplaceno 602 žádostí z programu kotlíkové dotace II. v objemu 62,2 mil. Kč. 


 

8. 10. 2018

V září 2018 bylo příjemcům proplaceno 271 žádostí z programu kotlíkové dotace II. v objemu 28,5 mil. Kč.


 

5. 9. 2018

 V srpnu 2018 bylo příjemcům proplaceno 377 žádostí z programu kotlíkové dotace II. v objemu 40,8 mil. Kč. 

 
Ze zásobníku žádostí bylo dosud uspokojeno prvních 40 žadatelů o kotlíkovou dotaci. Žadatelé jsou o přidělení dotace vždy informováni administrátory, zpravidla nejprve telefonicky, poté písemně s návrhem smlouvy. Termín realizace je oboustranně konzultován a následně je závazně stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Uvolňování finančních prostředků pro žádosti ze zásobníku probíhá velmi pomalu, protože pro financování těchto žádostí jsou k dispozici pouze úspory z již realizovaných žádostí nebo finanční prostředky v případě výpovědi smlouvy ze strany žadatele.  

Není tedy nutné ověřovat průběžně stav dané žádosti telefonicky ani e-mailem, v případě disponibilních finančních prostředků jsou žadatelé ihned automaticky kontaktováni jednotlivými administrátory.


 

2. 8. 2018

 Za období červen - červenec 2018 bylo příjemcům proplaceno 326 žádostí z programu kotlíkové dotace II. v objemu 35 mil. Kč.  


 

Nepodporovatelnost tepelného čerpadla Schlieger Kompakt Air 15 s SVT 20203 od 17. 7. 2018 

Čerpadlo Schlieger Kompakt Air 15 (SVT 20203) bylo dle informace ze SFŽP k 16.7. 2018 vyřazeno ze Seznamu výrobků a technologií, z důvodů blíže nespecifikovaných problémů, kterými se aktuálně zabývá ČOI. OD 17. 7. 2018 tak není toto čerpadlo podporovatelné v rámci kotlíkových dotací a daný SVT kód již v seznamu není. Kotlíkovou dotaci na čerpadlo Schlieger Kompakt Air 15 (SVT 20203) lze získat pouze v případě, že bylo toto čerpadlo pořízeno do 16. 7. 2018.

Ostatní čerpadla Schlieger uvedená v Seznamu výrobků a technologií nadále podporovatelná jsou.

Upozorňujeme na tuto skutečnost především z důvodu případné změny SVT kódu oproti tomu, který byl vybrán v žádosti. Doporučujeme ověřit si aktuální stav před realizací výměny zdroje tepla v Seznamu výrobků a technologií.


 

7. 6. 2018

Za období duben - květen 2018 bylo příjemcům proplaceno 92 žádostí z programu kotlíkové dotace II. v objemu 9,8 mil. Kč.  


  7. 5. 2018

Nepodporovatelnost výměny kotlů C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 v rámci kotlíkových dotací

 
 Během administrace žádostí podaných v rámci 2. kola kotlíkových dotací bylo zjištěno, že u kotlů Atmos C18S a C30S a nově i C20S  vyrobených od března 2000 docházelo k uvádění chybných údajů na štítek výrobku, kdy byla uváděna nižší třída kotle, než je třída 3, kterou tyto kotle skutečně splňují. Toto zjištění bylo následně potvrzeno výrobcem kotlů Atmos. Vzhledem k tomu, že dotační podmínky druhé vlny kotlíkových dotací (67. výzva MŽP) omezují výměny kotlů pouze na kotle třídy 1 a 2, není možné pokračovat v administraci žádostí o poskytnutí podpory z prostředků Evropské unie na výměnu těchto typů kotlů Atmos. 

Jelikož jde o chybu zapříčiněnou třetí stranou, které nebylo ze strany žadatelů možné předejít, hledá se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí náhradní řešení financování těchto žádostí. V případě náhradního financování by výše dotace i dotační podmínky vůči současnému stavu zůstaly nezměněny.

 


 

Rada Jihočeské kraje schválila  110 žádostí o kotlíkovou dotaci k přímému poskytnutí dotace. Tím byla vyčerpána celková disponibilní alokace pro 2. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. 

595 žádostí o kotlíkovou dotaci, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti, bylo schváleno do tzv. zásobníku žádostí. Tyto žádosti mohou být uspokojeny pouze v případě, že v dotačním programu budou znovu dostatečné finanční prostředky (např. z úspor z již realizovaných žádostí) a to v pořadí dle uveřejněného seznamu v záložce.

Rada Jihočeského kraje neschválila 40 žádostí o kotlíkovou dotaci.

Seznam schválených a neschválených žádostí naleznete v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.


 

3. 4. 2018 

Během administrace žádostí podaných v rámci 2. kola kotlíkových dotací bylo zjištěno, že u kotlů Atmos C18S a C30S vyrobených od března 2000 docházelo k uvádění chybných údajů na štítek výrobku, kdy byla uváděna nižší třída kotle, než je třída 3, kterou tyto kotle skutečně splňují. Toto zjištění bylo následně potvrzeno výrobcem kotlů Atmos. Vzhledem k tomu, že dotační podmínky druhé vlny kotlíkových dotací (67. výzva MŽP) omezují výměny kotlů pouze na kotle třídy 1 a 2, není možné pokračovat v administraci žádostí o poskytnutí podpory z prostředků Evropské unie na výměnu těchto typů kotlů Atmos. 

Jelikož jde o chybu zapříčiněnou třetí stranou, které nebylo ze strany žadatelů možné předejít, hledá se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí náhradní řešení financování těchto žádostí. V případě náhradního financování by výše dotace i dotační podmínky vůči současnému stavu zůstaly nezměněny.


 

29. 3. 2018 

Rada Jihočeské kraje schválila  dalších 133 žádostí o kotlíkovou dotaci a neschválila 57 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených a neschválených žádostí naleznete v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Další termín jednání RK (projednání schválených/neschválených žádostí) bude 19. 4. 2018


 

8. 3. 2018 

Rada Jihočeské kraje schválila  dne 8. 3. 2018 188 žádostí o kotlíkovou dotaci a neschválila 64 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených a neschválených žádostí naleznete v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Další termín jednání RK (projednání schválených/neschválených žádostí) bude 29. 3. 2018 


 

 8. 3. 2018

 

Ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci

Z důvodu vysokého počtu podaných žádostí v poměru k disponibilním finančním prostředkům rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 257/2018/RK-35 ze dne 8. 3. 2018 o ukončení příjmu elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci k 9. 3. 2018 ve 14 hod. Žádosti podané po tomto termínu již nebudou administrovány. Listinné verze žádostí je nutné doručit na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje nejpozději do 23. 3. 2018 do 14 hod.

Poslední 3. kolo kotlíkových dotací se rozběhne výhledově v 2. polovině roku 2019, resp.  v závislosti na tom, kdy Ministerstvo životního prostředí uvolní krajům zbývající finanční prostředky. Podmínky pro získání dotace se ale mohou od 1. a 2. kola lišit.


 

 16. 02. 2018

Rada Jihočeské kraje schválila  dne 15. 2. 2018 223 žádostí o kotlíkovou dotaci a neschválila 51 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených a neschválených žádostí naleznete v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Další termín jednání RK bude 8. 3. 2018


 

8. 02. 2018

Rada Jihočeské kraje schválila 502 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí naleznete opět v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Další termín jednání RK bude 15. 2. 2018

 Rada Jihočeského kraje schválila dne 25. 01. 2018 dalších 647 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

Další termín jednání RK - 8. 2. 2018, poté bude zveřejněn nový seznam schválených žádostí.

 

  15. 01. 2018

Součástí dokumentů k vyúčtování žádosti o kotlíkovou dotaci bude, v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj, také "Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty", uvádíme proto možný zdroj k ověření revizních techniků. (Netýká se čerpadel) 

 

http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

 

Je nutné rozlišovat povinnost  revize spalinové cesty - provádí pouze držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty  a provádění kontroly, kterou provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně.

Revizní techniky je možné si ověřit právě na uvedeném odkazu.

 


 

Rada Jihočeského kraje schválila dne 21. 12. 2017 dalších 434 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

Další termín jednání RK - 25. 1. 2018, poté bude zveřejněn nový seznam schválených žádostí.

 Rada Jihočeského kraje schválila dne 7. 12. 2017 prvních 556 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Smlouvy o poskytnutí dotace  Jihočeského kraje v rámci dotačního programu kotlíkové dotace obdrží žadatelé v novém roce 2018.

  

Druhá vlna kotlíkových dotací v Jihočeském kraji:

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s ORP v Jihočeském kraji připravil informační semináře zaměřené na kotlíkové dotace.


Harmonogram seminářů:

18.09.2017, 16:00 Strakonice, Smetanova ul. 533, zasedací míst. býv. okres. úř.

19.09.2017, 16:00 Trhové Sviny, Sídliště 710, KD Trhové Sviny (nový sál)

20.09.2017, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna

21.09.2017, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II, velký sál zastupitelstva

25.09.2017, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková učebna, 1. p.

25.09.2017, 16:00 Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 107, KD Střelnice

27.09.2017, 16:00 Český Krumlov, Kaplická 439, MěÚ zasedací místnost, 3. p.

02.10.2017, 16:00 Prachatice, Velké náměstí 3, radniční sál MěÚ Prachatice

04.10.2017, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34/2, KD Soběslav, malý sál, 1. p.

05.10.2017, 16:00 Třeboň, Na Sadech 349/II, Kongres. a kultur. centrum Roháč

09.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.

10.10.2017, 16:00 Dačice, Palackého nám. 4/1, 3D Kino Dačice

16.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p

18.10.2017, 16:00 Vimperk, Johnova 226, Městské kulturní středisko

26.10.2017, 16:00 Písek, Budovcova 207, MěÚ zasedací místnost, přízemí


 


16. 3. 2017

 

Vyhlášení 2. výzvy pro kraje (výzva č. 67) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Dne 16. 3. 2017 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby na podzim roku 2017 mohl vyhlásit 2. výzvu pro fyzické osoby. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační kotel. 

6. 12. 2016

Druhá vlna kotlíkových dotací v Jihočeském kraji

Dne 24. 11. 2016 byla v České televizi zveřejněna informace, že Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit v březnu 2017 druhou výzvu na kotlíkové dotace. Tato výzva ale bude určena pouze krajům, které tak prostřednictvím svého projektu podaného do Operačního programu Životní prostředí získají další prostředky na kotlíkové dotace, aby mohly vyhlásit druhé kolo příjmu žádostí. Vzhledem k administrativní a časové náročnosti celého procesu tak bude možné zahájit příjem žádostí pro fyzické osoby v Jihočeském kraji pravděpodobně nejdříve na přelomu roku 2017/2018. Pro Jihočeský kraj se znovu počítá s částkou cca 300 mil. Kč. Zájemcům o kotlíkovou dotaci doporučujeme průběžně sledovat webové stránky http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde budou včas zveřejněny veškeré informace týkající se druhé vlny kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.


 


 

9. 9. 2016

Platba dodavatelům v hotovosti

Příjmový pokladní doklad může být podle § 4, odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti vystaven na maximální částku 270 000,- Kč. Do tohoto limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne. Nedodržení tohoto limitu je přestupkem, resp. správním deliktem se všemi z toho plynoucími důsledky.