Základní informace

Základní informace

 

Finanční podpora na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. V jeho gesci je finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům - fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území Jihočeského kraje.

 

Podpora fyzickým osobám bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až do určitého budoucího data.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo,
  • v kombinaci (není podmínkou) s
  • instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • "mikro" energetickými opatřeními.