KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

IDENTIFIKACE ŽADATELE O KOTLÍKOVOU DOTACI:

Adresa bydliště
ŽADATEL JE VLASTNÍKEM/SPOLUVLASTNÍKEM:
rodinného domu v Jihočeském kraji
bytové jednotky v bytovém domě v Jihočeském kraji
stavby pro individuální rekreaci v Jihočeském kraji
které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3., 4. a 5.

ADRESA REALIZACE VÝMĚNY ZDROJE TEPLA

ADRESA REALIZACE VÝMĚNY ZDROJE TEPLA:
(vyplňte pokud možno dle Dokladu o kontrole technického stavu kotle na pevná paliva)
PŘEDPOKLÁDANÝ NOVÝ ZDROJ TEPLA
tepelné čerpadlo
kotel na pelety (biomasa) s automatickým přikládáním
kotel na dřevo (biomasa) s ručním přikládáním
kotel na zemní plyn
EMISNÍ TŘÍDA STARÉHO KOTLE:
1. emisní třída
2. emisní třída
emisní třída neznámá
(vyplňte pokud možno dle Dokladu o kontrole technického stavu kotle na pevná paliva)

Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude.

V případě vícegeneračního domu, kdy je celý dům vytápěn jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby bydlící v tomto domě. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v daném bytě.

rovno

VYPLNÍ POUZE ČLENOVÉ DOMÁCNOSTI S PŘÍJMY:

Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp. 

Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

Pokud je domácnost tvořena pouze osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, popř. nezletilými dětmi a studujícími v denním studiu do 26 let, příjmy se nesledují.

Příjem členů domácnosti za rok 2020
položek

NAN

ANO


Zpracování osobních údajů
Jihočeský kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Upozorňujeme, že se jedná pouze o průzkum sloužící pro zjištění zájmu o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Jihočeském kraji, který není jakkoli závazný ani jej nelze považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci.

Informační linka: 386 720 323

Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz

Web: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz