Seznam výrobků pro kotlíkové dotace 2014 - 2020

Státní fond životního prostředí ČR spustil registraci do seznamu výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Seznam je otevřený pro výrobce kotlů, tepelných čerpadel, plynových kotlů a solárních termických panelů splňující požadavky uvedené v "Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 - Výzva pro kraje č. 3" a současně požadavky Nařízení Komise č. 813/2013 ze dne 2.  srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (v případě kotlů na zemní plyn a teplných čerpadel) a Nařízení komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Soulad s těmito předpisy je doložen prohlášením certifikačních orgánů, který provedl shody tohoto výrobku s příslušnou technickou normou a provedl zkoušky potřebné k tomuto prohlášení. Současně je vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého data. Předepsané paramentry musí kotle splnit pro všechna uvažovaná paliva (tj. taková, k jejichž výlučnému použití se uživatel zaváže, přičemž tato skutečnost může být předmětem kontroly) a všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje.

Kontaktní adresou pro registraci do seznamu je: kotliky-registrace@sfzp.cz

Výrobky pro kotlíkové dotace naleznete na https://svt2014-2020.sfzp.cz/

Jak registrovat výrobky do seznamu pro kotlíkové dotace