Seznam oprávněných osob pro instalaci OZE

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Evropská komise vydala Směrnici 2009/28/ES na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět.

Od 1. 1. 2015 platí povinnost pro všechny instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje a od 1. 7. 2015 dle novely č. 103/2015 Sb. se tato povinnost týká pouze instalací, které jsou financované z programu podpory ze státních, evropských finančních prostředků (také tzv. kotlíkové dotace) nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Osoba oprávněná provádět instalaci je dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb. povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne starší než 5 let.

Osoba oprávněná musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikaci jsou zavedeny v Národní soustavě kvalifikací. Pro zařízení využívající OZE v rámci kotlíkových dotací jsou relevantní tyto:

  • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) - platí pro instalace plochých i trubicových solárních kolektorů.
  • Topenář - montér kotlů na biomasu (36-149-H) - platí pro instalace kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy.
  • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geoterminálních systémů (26-074-M) - platí pro instalaci veškerých typů tepelných čerpadel - vzduch/voda, voda/voda i země/voda.

Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné po dobu 5 let.

Sankce a pokuty za instalaci bez profesní kvalifikace Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto: Fyzické osoby se dopouštějí tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci a stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (toto platí pro obě strany - stavebníka i montážníka).

Seznam osob oprávněných pro instalaci zdrojů OZE:

https://www.mpo.cz/dokument167893.html

www.aptt.cz/zkousky-oze.php

 Pro snadnější dohledání kontaktních údajů na osoby oprávněné k instalaci pořizovaného zdroje tepla je možné využít také odkaz http://www.topenaridotace.cz/, žadatel je však ve vlastním zájmu povinen ověřit si oprávněnost vybrané osoby dle oficiálního seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu uvedeného výše!!