Nízkopříjmové domácnosti mohou i nadále podávat žádosti o kotlíkovou dotaci

Dne 6. 6. 2022 byl v Jihočeském kraji zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy. V prvním týdnu bylo podáno 1 320 elektronických žádostí za 205 mil. Kč, k dispozici tak pro jihočeské žadatele stále zůstává 52 mil. Kč, které mohou využít na výměnu neekologického kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla. Pokud nízkopříjmové domácnosti žádost o dotaci v současné době podají a splní podmínky dotačního programu, mají získání finančních prostředků garantováno. Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2022.

Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti o kotlíkovou dotaci jsou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy.

Elektronické žádosti se podávají přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje (viz https://pz.kraj-jihocesky.gov.cz), přičemž po podání elektronického formuláře je každé žádosti přiřazeno pořadové číslo dle času podání. Pro podání elektronické žádosti je připraven podrobný písemný návod.

Po podání elektronické žádostí je nutné doručit do 10 pracovních dnů na Krajský úřad Jihočeského kraje povinnou dokumentaci, a to buď v listinné podobě (osobně, poštou, kurýrem) na podatelnu Jihočeského kraje, nebo datovou schránkou. Výčet povinných příloh a vzory formulářů jsou ke stažení na webových stránkách https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy.

Předmětem podpory dotačního programu je výměna zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním (pouze kotle nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu) v rodinných domech, bytových jednotkách v bytových domech či stavbách pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. Podpořit nelze pořízení jakéhokoli nového kotle spalujícího uhlí.

Maximální dotační sazby pro jednotlivé nové zdroje tepla jsou:

  • 95 % způsobilých výdajů, max. 180 000 Kč, v případě pořízení tepelného čerpadla,
  • 95 % způsobilých výdajů, max. 130 000 Kč, v případě pořízení kotle na biomasu s automatickým či ručním přikládáním,
  • 95 % způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč, v případě pořízení kondenzačního kotle na zemní plyn.

V případě pořízení nového kondenzačního kotle na zemní plyn je možné získat dotaci pouze na již realizované výměny, nebo pokud žadatel doloží s žádostí závaznou objednávku nového plynového kondenzačního kotle vystavenou do 30. 4. 2022.

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla zaregistrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí – viz https://svt.sfzp.cz/.

Výdaje na výměnu zastaralého kotle jsou uznatelné od 1. 1. 2021.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (nikoli jako podnikatelé) vlastnící rodinný dům, bytovou jednotku v bytovém domě nebo stavbu pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji, kde se k vytápění používá či před výměnou zdroje tepla (po 1. 1. 2021) používal zastaralý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.

Žadatelé musejí v nemovitosti trvale bydlet a splňovat kritérium nízkopříjmovosti.

Domácnost žadatele je zařazena mezi nízkopříjmové, pokud průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se započítávají ve výši 0 Kč.

Příjmy nemusejí prokazovat domácnosti tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, dále domácnosti, kde žadatel je nezletilý nebo student do 26 let v denním studiu a i ostatní spoluvlastníci nemovitosti jsou nezletilí nebo studenti, nebo pokud žadatel pobíral v období od 1. 1. 2020 dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Rozhodným kritériem pro získání dotace je čas podání elektronické žádosti za předpokladu následného doručení povinné dokumentace do 10 pracovních dnů ode dne podání elektronické žádosti a splnění ostatních podmínek dotačního programu.

Dotace bude žadatelům vyplácena buď zpětně po provedení výměny a prokázání celkové úhrady nového zdroje tepla, nebo je možné požádat o vyplacení zálohy ve výši max. 60 % dotace, která bude žadateli uvolněna po podpisu dotační smlouvy na základě předložené zálohové faktury vystavené dodavatelem nového zdroje tepla. Po dokončení realizace a doložení celkové úhrady nového zdroje tepla bude ze strany Jihočeského kraje proplacena zbylá částka dotace. O zálohu si žadatel požádá zaškrtnutím příslušné kolonky v žádosti o dotaci.

V případě dotazů mohou žadatelé využít mailbox kotliky@kraj-jihocesky.cz, nebo se obrátit na informační linku 386 720 323.